අධ්‍යාපන මූලිකාංග හා පාසල් කළමණාකරණය | සියනෑ අස්වැන්න

SNCOE

අධ්‍යාපන මූලිකාංග හා පාසල් කළමණාකරණය | සියනෑ අස්වැන්න

 

අධ්‍යාපන මූලිකාංග හා පාසල් කළමණාකරණය බහුවර්ණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු –  2012 | DOWNLOAD

අධ්‍යාපන මූලිකාංග හා පාසල් කළමණාකරණය බහුවර්ණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු –  2013 | DOWNLOAD

අධ්‍යාපන මූලිකාංග හා පාසල් කළමණාකරණය බහුවර්ණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු –  2014 | DOWNLOAD

අධ්‍යාපන මූලිකාංග හා පාසල් කළමණාකරණය බහුවර්ණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු –  2015 | DOWNLOAD

අධ්‍යාපන මූලිකාංග හා පාසල් කළමණාකරණය බහුවර්ණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු –  2017 | DOWNLOAD

 

සියනෑ අස්වැන්න විසින් ඉදිරිපත් කරන වෙනත් විෂයන් වලට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර ලබාගැනීමට පිවිසෙන්න.