අධ්‍යාපන මිනුම් ඇගයුම් ප්‍රශ්න පත්‍ර | සියනෑ අස්වැන්න

SNCOE

අධ්‍යාපන මිනුම් ඇගයුම් ප්‍රශ්න පත්‍ර | සියනෑ අස්වැන්න

 

අධ්‍යාපන මිනුම් ඇගයුම් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු –  2012 | DOWNLOAD

අධ්‍යාපන මිනුම් ඇගයුම් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු –  2013 | DOWNLOAD

අධ්‍යාපන මිනුම් ඇගයුම් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු –  2014 | DOWNLOAD

 

සියනෑ අස්වැන්න විසින් ඉදිරිපත් කරන වෙනත් විෂයන් වලට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර ලබාගැනීමට පිවිසෙන්න.