සා පෙළ 2016 පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර O/L PAST PAPERS

සා පෙළ 2016 පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර O/L PAST PAPERS | 2016 O/L PAST PAPERS වර්ෂයේ පැවති අපොස සා පෙල විභාගයේ සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍ර බාගත කරගන්න


Free Download

 

✦ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සංගීතය (අපරදිග) I,II  – DOWNLOAD –

✦ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සංගීතය (පෙරදිග ) I,II – DOWNLOAD

✦ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාසය I,II – DOWNLOAD

✦ ඉංග්‍රීසි – DOWNLOAD

✦ අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 කතෝලික ධර්මය I,II – DOWNLOAD

✦ අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 ක්‍රිස්තියානි ධර්මය I,II – DOWNLOAD

✦ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය I,II pp 2019 – DOWNLOAD

✦ අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 චිත්‍ර – DOWNLOAD

✦ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නැටුම් (දේශීය) I,II – DOWNLOAD

✦ භරත නැටුම් I,II – DOWNLOAD

✦ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ  නාට්‍ය හා රංග කලාව I/II – DOWNLOAD

✦ අ.පො.ස. සා. පෙළ ශිල්ප කලා I,II – DOWNLOAD

✦ අ.පො.ස. සා. පෙළ කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය I,II – DOWNLOAD

✦ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය I,II – DOWNLOAD

✦ සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍ය I,II – DOWNLOAD

✦ සිංහල I,II – DOWNLOAD –

✦ බුද්ධ ධර්මය I,II – DOWNLOAD

✦ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය I,II – DOWNLOAD

✦ පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය I,II – DOWNLOAD

✦ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I,II – DOWNLOAD

✦ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව I,II – DOWNLOAD

✦ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I,II  – DOWNLOAD –

✦ නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය I,II – DOWNLOAD –

✦ නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය I,II  – DOWNLOAD

✦ නිර්මාණකරණය හා විදුලි ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය I,II – DOWNLOAD

✦ විද්‍යාව I,II – DOWNLOAD –

✦ භූගෝල විද්‍යාව I,II – DOWNLOAD

✦ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය I,II – DOWNLOAD –

✦ ශෛවනෙරි I, II – DOWNLOAD –

✦ ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය l. ll – DOWNLOAD –

✦ විද්‍යුත් ලේඛණකරණය හා ලඝුලේඛනය I, II – DOWNLOAD –

✦ ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය I,II – DOWNLOAD

 

සා පෙළ 2016 පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර O/L PAST PAPERS

සා පෙල පාසල් පෙලපොත් හා ගුරු මාර්ගෝපදේශ ලබාගන්න ක්ලික් කරන්න