විද්‍යාපීඨ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර Download PDF

විද්‍යාපීඨ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බාගත කරගන්න. | National College Of education Final Exam Past Papers pdf download
අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් පසුගිය 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 යන වසර වලදී විද්‍යාපීඨ අවසන් විභාග සදහා නිකුත් කරන ලද පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර පහලින් ඔබට බාගත කල හැකිය.

>> විද්‍යාපීඨ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර Download PDF

අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව | Psychology Past Papers

අධ්‍යාපන සමාජ විද්‍යාව | Sociology Past Papers

අධ්‍යාපන මිනුම් ඇගයුම් | Measurement Past Papers

අධ්‍යාපන මූලිකාංග හා පාසල් කළමණාකරණය | Elements Past Papers

අධ්‍යාපන මාර්ගෝපදේශය හා උපදේශනය | Guidance Past Papers

 

 

සියනෑ අස්වැන්න – සියනෑ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ 31 වන කණ්ඩායමේ සත්කාරයකි

 

විද්‍යාපීඨ අවසන් විභාගය සදහා සියනෑ අස්වැන්න මගින් මාර්ග ගත ලෙස සංවිධානය කරන ලද බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු ලබා ගැනීමට ක්ලික් කරන්න