විද්‍යාපීඨ අවසන් විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර | සියනෑ අස්වැන්න




විද්‍යාපීඨ අවසන් විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

 

සියනෑ අස්වැන්න – සියනෑ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ 31 වන කණ්ඩායමේ සත්කාරයකි

National College Of Education | Final Exam past Papers | “Siyane Aswenna” Program By Siyane National College Of education 31st Batch | SNCOE

මාර්ග ගත ක්‍රමයට පැවැත්වූ බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව
අධ්‍යාපන සමාජ විද්‍යාව
අධ්‍යාපන මිනුම් ඇගයුම්
අධ්‍යාපන මූලිකාංග හා පාසල් කළමණාකරණය
අධ්‍යාපන මාර්ගෝපදේශය හා උපදේශනය